Ugrás a tartalomra

Gazdálkodási adatok


A 2011. évi CXII. tv. szerint közzétett adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A gazdálkodásra vonatkozó dokumentumok letölthetőek társaságunk honlapjáról: innen

2. A  közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok
2022. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2021. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2020. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2019. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2018. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2017. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2016. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

Létszám és személyi juttatásokra vonatkozó összesített adatok 
2015. évben negyedéves bontásban:

Közérdekű adatok

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Nincs ilyen adat.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani   

Nincs ilyen adat.


5.    A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs ilyen adat.   

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések    

Nincs ilyen adat.


7.    Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések   

KEOP és KEHOP Projektek


8.    Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)   

A dokumentumok letölthetőek társaságunk honlapjáról: innen